Karavan Itineo sb 720

Podmínky k pronájmu obytného vozu

 1. Pronajímatel je povinen předat karavan v řádném technickém stavu, s platnými doklady a příslušenstvím dle předávacího protokolu.
 2. Nájemce a další osoby uvedené ve smlouvě jako další řidiči musí dovršit věk 23 let a mít praxi v řízení vozidel nejméně 2 roky.
 3. K zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti - řidičský průkaz skupiny B a OP nebo pas . Nájemce souhlasí, že si pronajímatel může udělat kopii občanského a řidičského průkazu a kopii si může ve smyslu zákona příslušného zákona na ochranu osobních údajů ponechat.
 4. Nájemce nesmí přenechat karavan do pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost.
 5. Při rezervaci účtujeme zálohu 40% z ceny pronájmu, která je splatná do 7 dnů od obdržení zálohové faktury a která bude odečtena z ceny pronájmu.
 6. Rezervační záloha se při stornování 31 (slovy: třicet jedna) dnů (a více) před začátkem termínu vrací v plné výši. Při stornování půjčení obytného vozidla 31 (slovy: třicet jedna) dnů (a méně) před datem půjčení je záloha nevratná.
 7. V případě, že je rezervace termínu půjčení obytného vozidla kratší než 20 (slovy: dvacet) dnů před datem půjčení, je rezervační záloha na celou částku splatná ihned, nejpozději však do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení zálohové faktury.
 8. Vratná kauce je stanovena na 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Splatnost kauce v plné výši je nejpozději v den podpisu této smlouvy.
 9. Pokud by došlo k předčasnému ukončení nájmu z důvodů na straně nájemce, nemá to vliv na původně sjednanou výši nájemného. Pronajimatel není povinen již přijaté nájemné v tomto případě vracet.
 10. Pokud by v důsledku vzájemné dohody došlo k prodloužení sjednané doby pronájmu, je rozdíl nájemného dle počtu skutečně vyčerpaných dnů splatný nejpozději ke dni ukončení této smlouvy a bude odečten z vratné kauce (nedošlo-li mezi pronajímatelem a nájemcem k jiné dohodě o způsobu vyrovnání za prodloužení pronájmu).
 11. Karavany se předávají první den půjčení (při převzetí po 15.00 hod. se tento den nezapočítává do celkové ceny půjčovného) a vrací se v den ukončení pronájmu nejpozději do 17.00 hod., přičemž minimální půjčovné je za 3 dny, v měsících červen až srpen 7 dnů. Nebude-li vozidlo prokazatelně vráceno vinou nájemce ve stanovený den a stanovenou hodinu vyhrazuje si pronajímatel prohlásit toto vozidlo za odcizené a neprodleně informuje orgány Policie ČR.
 12. Při převzetí karavanu je nutné počítat s cca 45-60 minutami nutnými k seznámení se zařízením a obsluhou karavanu a stejně tak je nutné počítat s časovou rezervou cca 30-45 min. i při vrácení karavanu.
 13. Nájemce je povinen předmět pronájmu vrátit ve stejném stavu, v jakém jej obdržel (uklizený a vyčištěný, prázdné WC). V opačném případě pronajímatel účtuje částku 1.500,-- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za úklid. Při znečištění olejem, barvou či jinou látkou, kterou nelze odstranit, účtuje pronajímatel částku 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Částka bude odečtena z vratné kauce. Pokud nebyla vratná kauce složena, zavazuje se nájemce částku uhradit pronajímateli bez zbytečného odkladu.
 14. Vůz je vybaven hasicím přístrojem a lékárničkou, při použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.
 15. Vůz se půjčuje s plnou nádrží PHM (nafta) a s plnou nádrží PHM se také vrací. Plyn a vodu nájemce před vracením nedoplňuje. Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vracením vozu vyprázdnit a vypláchnout, v opačném případě účtujeme poplatek 1500,- Kč
 16. V obytném vozidle je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky a veškerý jiný otevřený oheň.
 17. V obytném vozidle je zakázáno používání chemického WC s běžným toaletním papírem nebo bez chemie.
 18. Nájemce je povinen obytné vozidlo (včetně příslušenství) zabezpečit proI krádeži (zámky k zamčení dveří a klapek, zabezpečovací zámek oje, zámky botiček na jízdní kola).
 19. Havarijní pojištěni je sjednáno se spoluúčastí 10% (slovy: deset procent), minimálně však 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), která bude v případě pojistné události odečtena z vratné kauce.
 20. Pokud bude výše spoluúčasti pojistné události vyšší než zaplacená vratná kauce, zavazuje se nájemce vzniklé náklady uhradit bez zbytečného odkladu. Pokud nebyla vratná kauce složena, zavazuje se nájemce vzniklé náklady uhradit bez zbytečného odkladu.
 21. Nájemce oznámí pronajímateli neprodleně vzniklou škodu, havárii či nehodu vzniklou během pronájmu a zajistí doložení příslušných dokladů (hlášení policie, vyplnění protokolu pro pojišťovnu) i fotodokumentace (podklad pro likvidaci pojistné události).
 22. V případě nutnosti provedení opravy obytného vozidla na cestě, je nájemce povinen poskytnout pronajimateli informace k zajištění kvalitní opravy, spolupracovat na rychlém vyřešení vzniklé situace nebo poskytnout osobní pomoc k převozu na servis.
 23. Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou, v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.
 24. Nájemce oznámí bez zbytečného odkladu pronajímateli závady a poškození způsobené běžným opotřebením.
 25. Při ztrátě dokladů nebo klíčů od obytného vozidla bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíckorun českých)